Bedrijven

 • Brandverzekering

In tegenstelling tot de particuliere brandverzekering is het meestal raadzaam te werken op basis van een expertise om het risico van de te verzekeren goederen correct in te schatten.

De mogelijke dekkingen kunnen volledig vrij gekozen worden. Zo wordt er meestal  een brandpolis op maat afgesloten, afhankelijk van de activiteiten, op maat van de onderneming.

Extra aandachtpunten zijn hierbij onder andere:

 • mogelijke verliezen van inkomsten ten gevolge van de onbruikbaarheid door schade
 • de Objectieve Aansprakelijkheid t.o.v. derden
 • schade aan elektronica en computers/informatiedragers

Contacteer ons vrijblijvend voor een voorstel op maat!

 • Bedrijfsschade

Voor iedere zelfstandige activiteit is het belangrijk het risico van de uitbating te verzekeren tegen mogelijke schade. Dit kan best door een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating af te sluiten. Zodoende zal uw aansprakelijkheid, maar ook deze van uw werknemers gedekt zijn.

De BA ondernemingspolis bestaat uit twee grote afdelingen, m.n.:

 • de ‘BA uitbating’ (eventueel aangevuld met ‘BA-toevertrouwde goederen)
 • de ‘BA-na-levering’ (inclusief de productenaansprakelijkheid)

Hiernaast kan ook nog een afdeling Rechtsbijstand bestaan.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen: voor bepaalde beroepscategorieën zijn specifieke aangepaste polissen op de markt gebracht op maat van deze beroepen, in regel zijn dit intellectuele beroepen, zoals boekhouders, immobiliënmakelaars, fiscalisten, reisbureaus, verzekeringsmakelaars, architecten, medische beroepen…

Deze polissen maken in principe geen onderscheid tussen de diverse vormen van burgerlijke aansprakelijkheid en geven zowel dekking voor de extra-contractuele als voor de contractuele aansprakelijkheid.

In de polis BA onderneming wordt de contractuele aansprakelijkheid in regel NIET verzekerd, tenzij bij de waarborg toevertrouwde goederen en in nalevering.

Zoals u hieruit kan afleiden dient ook hier iedere polis op maat te worden afgesloten in functie van de activiteiten van de onderneming.

Bepaalde dekkingen kunnen dus al dan niet interessant zijn zoals een dekking contractuele geschillen, dekking toevertrouwde goederen, rechtsbijstand…

Het is dus raadzaam u te laten bijstaan door een specialist.

 • Arbeidsongevallen

De arbeidsongevallenverzekering is een bij wet verplichte verzekering voor iedereen die personeel in dienst heeft.

Bedoeling is de werknemer zijn schade te vergoeden naar aanleiding van een ongeval tijdens de arbeidsduur of op de arbeidsweg.

De wetgeving inzake arbeidsongevallen is als dusdanig opgesteld dat de werkgever altijd de schade zal moeten vergoeden aan de werknemer, ook al heeft hij er geen enkele schuld aan. Zelfs indien het de eigen schuld van de werknemer of van een collega is, zal dus de werkgever moeten tussenkomen, met uitzondering van opzettelijke schadegevallen.

Bent u werkgever? Laat u dan goed informeren!

Welke kosten worden vergoed?

Lichamelijke schade en prothesen.

Ziekenhuiskosten nazorg

De inactiviteit van de werknemer

Uw aansprakelijkheid als werkgever gedeeltelijke en/of blijvende invaliditeit… Kortom, alle kosten die bij een arbeidsongeval komen kijken

 • Bedrijfsschade

De bedrijfsschadeverzekering dient om het bedrijf, na een gedekt schadegeval, te vergoeden voor de lasten en het verlies die voortvloeien uit een gehele of gedeeltelijke onderbreking van de bedrijvigheid.

Meestal zal de polis bedrijfsschade afgesloten worden bij dezelfde verzekeraar als degene die de materiële schade verzekert. Denken we maar aan de opgelopen bedrijfsschade na  brand.

Doel van de verzekering BA onderneming:

Na een schadegeval de verzekerde onderneming terug in dezelfde financiële toestand te brengen als wanneer er geen schadegeval zou hebben plaatsgehad.

Bijgevolg moet in een vergoeding worden voorzien:

 • voor dat gedeelte van de permanente algemene kosten dat niet kan worden opgevangen ten gevolge van de daling van het omzetcijfer
 • voor het verlies aan nettowinst
 • voor de bijkomende kosten die moeten gemaakt worden om de onderneming opnieuw op te starten of om de daling van het omzetcijfer tegen te gaan.
 • Machinebreuk

Een verzekering ‘Machinebreuk’ dekt de plotselinge schade aan de machines in gevallen zoals:

 • vallen, stoten, botsen, aanrijding, binnendringen van een vreemde substantie
 • onhandigheid, toevallige nalatigheid, onervarenheid, vandalisme of kwaadwilligheid van personeelsleden van de verzekerde of van derden
 • materiaal-, constructie- of montagefouten of –gebreken. Constructiefouten worden meestal niet meteen, maar pas op termijn vastgesteld
 • trillen, ontregelen, slecht uitlijnen, loskomen van delen, abnormale spanning, vermoeidheid, doorslaan of te grote snelheid, middelpuntvliedende kracht
 • falen van een aangekoppelde machine van een beveiligings- of regeltoestel
 • warmlopen, vastlopen door wrijving, toevallig ontbreken van smering
 • waterslag, oververhitting, gebrek aan water (of andere vloeistoffen) in ketels, warmwatertoestellen en stoomapparaten, behalve als er een ontploffing op volgt met om het even welke grondoorzaak
 • Terugslag of waterstoot in een zuigermachine of hydraulische installatie
 • Inwerking van de elektrische stroom ten gevolge van overspanning of spanningsverschil, te grote stroomsterkte, kortsluiting, boogvorming, invloed van atmosferische elektriciteit
 • Wind, storm, vorst, kruien van ijs
 • Schade aan elektronica

Welke voorwerpen kunnen worden verzekerd?

In het algemeen: alle elektrische installaties die op zwakstroom werken, zoals:

 • telefoon installaties
 • computers
 • boekhoudmachines
 • televisie-installaties voor nijverheid- of andere doeleinden
 • elektrische geluidsinstallaties
 • brandmelding- en alarminstallaties
 • installaties voor documentenvervoer
 • medische en industriële röntgeninstallaties
 • gemeenschappelijke antennes
 • filmprojectietoestellen, video’s en bewakingscamera’s

Samenvattend kunnen we stellen dat de verzekering van ‘zwakstroominstallaties’ een verzekering is tegen alle risico’s dekt ten gevolge van:

 • diefstal
 • brand, ontploffing, blikseminslag, vallen van vliegtuigen
 • wind, storm, vorst, overstroming
 • waterschade
 • elektriciteit
 • machinebreuk met uitsluiting van eigen gebrek en andere schade ten laste van de hersteller

Dit kan ook anders verwoord worden: in dit soort polissen worden de gevolgen van een ‘externe oorzaak’ verzekerd, inclusief de menselijke fout, zelfs opzettelijke daden en kwaadwilligheid van personeel en/of derden.

 • Rechtsbijstand

Iedereen kan juridische conflicten tegenkomen. Het is belangrijk dat u dan beroep kan doen op specialisten. Met een rechtsbijstandverzekering ben je verzekerd voor juridisch advies en rechtshulp. Ook eventuele kosten die uit deze rechtshulpverlening voortvloeien zoals expertisekosten kunnen gedekt zijn. Door een rechtsbijstandverzekering voorkom je financiële moeilijkheden als je professionele juridische hulp nodig hebt. Om belangenconflicten te vermijden kan u best opteren voor een contract rechtsbijstand bij een gespecialiseerde onafhankelijke maatschappij.

Wanneer heeft u een rechtsbijstand nodig?

Strafrechtelijke verdediging:

Wanneer u voor een strafrechtbank wordt gedagvaard, wordt u strafrechtelijk verdedigd. Er wordt een advocaat aangesteld om de belangen van de verzekerde te verdedigen.

– U heeft een ongeval met uw fiets en een voetganger komt zwaar ten val . U moet hierdoor voor de politierechtbank verschijnen.

– Uw zoon veroorzaakt een ongeval op skivakantie, een andere skiër komt om het leven. U wordt hiervoor vervolgd.

Burgerrechtelijk verhaal:

Wanneer u schade heeft geleden door een fout van een derde, zal de rechtsbijstandverzekeraar al het mogelijke doen om de schade te recupereren. Het kan zowel om lichamelijke als materiële schade gaan.   – Het gebouw naast u wordt afgebroken en dit veroorzaakt schade aan uw woning. Gelukkig heeft u op aanraden van uw verzekeraar een plaatsbeschrijving opgemaakt. Er wordt een schade-eis ingediend bij de verantwoordelijke aannemer. – Uw dochter is slachtoffer van verkeersagressie, ze heeft hierdoor morele en lichamelijke schade opgelopen.

Insolventie van derden:  

Een onvermogende derde veroorzaakt schade , de rechtsbijstandverzekeraar betaalt de aan u toekomende vergoeding.

Kortom:

Voor u, onze professionele klant, biedt de onafhankelijke  rechtsbijstandverzekeraar nuttige pakketten aan van gegroepeerde dekkingen… deze kunnen we modulair voorzien hetgeen ons toelaat u in uw specifieke situatie een  totaalpakket voor te stellen dat beantwoord aan uw noden en eisen… m.a.w. een verzekering op maat van uw bedrijf of uw activiteit.

 • Bedrijfsvoertuigen

Bedrijfsvoertuigen: zeer concurrentiële premies en voordelig tariefsysteem op maat

 • concurrentiële premies en een voordelig tariefsysteem op maat
 • interessante kortingen voor vloten
 • mogelijkheid tot integratie van al uw motorvoertuigen in één verzekeringspakket
 • advies en hulp bij inschrijvingen van voertuigen
 • professionele ondersteuning bij schade
 • aantrekkelijke bijstandpolissen auto en personen

 

Verplichte Burgerlijke Aansprakelijkheid (dekking BA)

Is de wettelijk verplichte verzekering. Deze vergoedt de lichamelijke en stoffelijke schade aan anderen: andere bestuurders, inzittenden, voetgangers… zoals bepaald in de wet van 14/12/1992 modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.

Onze service en prijs maken hier het verschil!

Rechtsbijstand

Verdedigt uw rechten als bestuurder of eigenaar van een voertuig.
Keuze uit 2 topwaarborgen Standaard of Uitgebreide formule

Kleine of mini Omnium

Vergoedt de schade aan uw voertuig ten gevolge van één van volgende waarborgen. Er is geen vrijstelling voorzien voor deze waarborgen, behoudens anders vermeld in de voorwaarden.
Let op: voor de waarborg diefstal gelden specifieke antidiefstalsystemen.

Vraag ons voor het juiste systeem dat vereist is voor uw wagen.

 • Brand: deze waarborg verzekert U tegen brandschade. Hierbij komen de schade door brand, vuur, bliksem, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting zonder vlammen, en ook de schade door en de kosten van het blussen in aanmerking.
 • Diefstal: U wordt vergoed voor materiële schade geleden door diefstal of poging tot diefstal van uw wagen.
 • Glasbreuk: deze waarborg dekt U tegen schade aan de voorruit, de zijruiten en de achterruit van de wagen.
 • Natuurkrachten: deze waarborg voorziet een vergoeding voor de schade aan de wagen als gevolg van natuurkrachten (hagel, sneeuw, enz.).
 • Aanrijding met dieren: schade veroorzaakt door een aanrijding met dieren is het onderwerp van deze waarborg.

Grote Omnium of volledige casco

Vergoedt de materiele schade aan uw eigen voertuig ten gevolge van onder andere eigen fout, ongeval met vlucht, brand, diefstal, glasbraak, natuurevenementen of vandalisme, en dit zonder vrijstelling. Let op: voor de waarborg diefstal gelden specifieke antidiefstalsystemen.
Vraag ons voor het juiste systeem dat vereist is voor uw wagen.

Waarborgen

Dekkingen mini omnium + Eigen schade/ stoffelijke schade aan het voertuig:
onder het begrip ‘eigen schade’ wordt de materiële schade aan uw voertuig verstaan, die niet verhaalbaar is op een aansprakelijke derde.

Bijstandsverzekering Binnen en Buitenland